Leadless municija

Duži niz godina PPU se bavi proizvodnjom municije sa Total Metal Jacket zrnima sa ciljem zadovoljavanja zahteva za zaštitu životne sredine koji su već dugo prisutni u industrilji ovakve vrste.

Danas PPU obavlja istraživanja u cilju razvoja i poboljšanja svojih proizvoda koji su bez olova i teških metala, a koji ispunjavaju funkcionalne zahteve za sportsku i lovačku municiju.

Frangible Bullets Ammunition

Leadless Jacketed Bullets Handgun Ammunition

Solid Bullets Ammunition

Leadless Bullets Hunting Ammunition

Heavy Metal Free Primers Ammunition