Vojni program

Program municije

Streljačka municija

- Municija za puške, puškomitraljeze i mitraljeze

- Municija za pištolje, automate i revolvere

- Protivavionska mitraljeska municija

Potkalibarna artiljerijska municija

Detaljnije informacije: marketing@prvipartizan.com